Hỏi đáp

Win over là gì

* danh từ- sự thắng cuộc=our team has had three wins this season+ mùa này đội chúng tôi đã thắng ba trận* ngoại động từ won- chiếm, đoạt, thu được, nhận được, kiếm được, có được=to win a prize+ đoạt giải=to win money+ kiếm được tiền=to win one”s bread+ làm ăn sinh sống=to win glory+ đạt được vinh quang- thắng cuộc; thắng=to win a race+ thắng cuộc đua=to win a battle+ thắng trận=to win the war+ chiến thắng=to win the day; to win the field+ thắng- thu phục, tranh thủ, lôi kéo=to win all hearts+ thu phục được lòng mọi người=to win someone”s confidence+ tranh thủ được lòng tin cậy của ai- đạt đến, đến=to win the summit+ đạt tới đỉnh=to win the shore+ tới bờ, cập bến* nội động từ- thắng cuộc, thắng trận=which side won?+ bên nào thắng?=to win hands down+ thắng dễ dàng- (+ upon) càng ngày càng lôi kéo; thuyết phục được= Marxism-Leninism is winning upon millions of people+ chủ nghĩa Mác Lê-nin ngày càng lôi kéo được hàng triệu người!to win back- lấy lại, chiếm lại!to win out- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng cuộc, thắng trận!to win over- lôi kéo về!to win through- khắc phục, chiến thắng (khó khăn)

Bạn đang xem: Win over là gì

Probably related with:

English Vietnamese

Xem thêm: Nấm Kefir Là Gì – Nấm Sữa Kefir: Dùng Nhiều Có Tốt

won
ai ; anh hứa điều này sẽ ; anh se ; anh ; báo ; bắn ; bố ; chi ; chi ̣ ; chiến thắng giải ; chiến thắng ; cho ; chuyển về ; chuyển ; chuyện ; chúng sẽ ; chúng tôi sẽ ; chúng ; chạm ; chẳng ; chết ; chỉ còn ; chỉ muốn ; chỉ thắng ; chỉ ; chịu ; cu ̃ ; các vị ; các ; còn ; cũng chẳng ; cũng sẽ ; cũng thắng ; cũng ; của hartmann cũng ; cứng ; dành giải ; dành ; dành được giải ; dành được ; dám ; dẹp chuyện ; dẹp chuyện đó ; em sẽ ; em ; giành chiến thắng ; giành giải quán quân ; giành giật ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giải phóng sẽ ; gì đâu ; gì đã ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa sẽ ; hứa ; i se ; không thắng ; không thể ; không ; không đâu ; ko ; liệu ; luôn thắng ; luôn ; làm vậy ; làm ; lâu ; lúc ; lập được ; lừa nữa ; mong là sẽ ; muô ; muô ́ ; muốn giết ; muốn ; mới ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngờ ; nghĩ sẽ ; ngờ ; nhìn ; nhất ; nhất định sẽ ; nhất định ; nhận ; nhận được ; nào thắng ; này sẽ ; này ; nói ; nắm được ; nữa cũng ; nữa ; phải ; phụ sẽ ; phụ ; qua ; ra không ; rô ; rồi không ; rồi sẽ ; rồi ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sáng ; sê ; sắp ; sẽ cho ; sẽ còn ; sẽ giết ; sẽ không ; sẽ khỏi ; sẽ mãi ; sẽ nghe ; sẽ sẽ ; sẽ sống sót ; sẽ thắng ; sẽ ; ta ; tao sẽ ; thua ; thua đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thăm ; thắng bài ; thắng cuộc ; thắng giải ; thắng không ; thắng lợi ; thắng rồi ; thắng rồi đó ; thắng tiền ; thắng trò ; thắng ; thắng đâu ; thắng được ; thắng ” ; thề ; thể cưỡng ; thể thắng ; thể ; thị trấn ; ti ; tin ; trúng ; trước ; tuyệt ; tôi sẽ ; tôi đã thắng ; tỉnh ; từ chối ; vô ; vẫn sẽ ; vẫn thắng ; vẫn ; vậy bố ; vậy ; vị sẽ ; vị ; y se ̃ ; ½ ; ô ; đang thắng mà ; đang thắng ; đang ; điên ; đoạt giải ; đoạt ; đoạt được ; đâu ; đã chiếm được ; đã chiến thắng ; đã chiến ; đã giành chiến thắng ; đã giành ; đã giành được giải ; đã giành được ; đã lập ; đã thắng ; đã trúng ; đã ; đã đoạt ; đã được ; đó sẽ ; đó ; đưa ; được miễn ; được nhận ; được ; được đâu ; đạt ; đạt được ; để cho ; để ; định sẽ ; định ; định đoạt ; đồng ; ước sẽ ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ muô ; ́ muô ́ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ổn ; ở ;

Xem thêm: Pr Executive Là Gì – Mô Tả Công Việc Của Một Pr Executive

anh hứa điều này sẽ ; anh se ; anh ; báo ; bố ; chi ; chi ̣ ; chiến thắng giải ; chiến thắng ; cho ; chuyển về ; chuyển ; chuyện ; chúng sẽ ; chúng tôi sẽ ; chúng ; chạm ; chết ; chỉ còn ; chỉ muốn ; chỉ thắng ; chỉ ; chịu ; cu ̃ ; các vị ; các ; còn ; cũng chẳng ; cũng sẽ ; cũng thắng ; cũng ; cưỡng ; của hartmann cũng ; cứng ; d ; does ; dành giải ; dành ; dành được giải ; dành được ; dám ; dùng ; dẹp chuyện ; dẹp chuyện đó ; em sẽ ; em ; giành chiến thắng ; giành giải quán quân ; giành giật ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giê ; giải phóng sẽ ; gì đã ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa sẽ ; hứa ; i se ; không thắng ; không ; ko ; la ; liệu ; luôn thắng ; làm vậy ; làm ; lâu ; lúc ; lập được ; lừa nữa ; mong là sẽ ; muốn giết ; muốn ; mới ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngờ ; nghĩ sẽ ; ngô ; ngờ ; nhìn ; nhất ; nhất định sẽ ; nhất định ; nhận ; nhận được ; nào thắng ; này sẽ ; này ; nắm được ; phải ; phụ sẽ ; phụ ; rô ; rồi không ; rồi sẽ ; rồi ; rủa ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sê ; sắp ; sẽ cho ; sẽ còn ; sẽ giành ; sẽ giết ; sẽ không ; sẽ khỏi ; sẽ lớn ; sẽ mãi ; sẽ nghe ; sẽ sẽ ; sẽ sống sót ; sẽ thắng ; sẽ ; ta ; tao sẽ ; theo được ; thi ; thua ; thua đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thắng bài ; thắng cuộc ; thắng giải ; thắng không ; thắng lợi ; thắng rồi ; thắng rồi đó ; thắng tiền ; thắng trò ; thắng ; thắng đâu ; thắng được ; thắng ” ; thề ; thể cưỡng ; thể thắng ; thể ; tin ; trúng ; trước ; tuyệt ; tôi sẽ ; tôi đã thắng ; tỉnh ; từ chối ; vô ; văn ; vẫn sẽ ; vẫn thắng ; vẫn ; vậy ; vị sẽ ; vị ; y se ̃ ; ½ ; đang thắng mà ; đang thắng ; đang ; điên ; đoạt giải ; đoạt ; đoạt được ; đâu ; đã chiếm được ; đã chiến thắng ; đã chiến ; đã giành chiến thắng ; đã giành ; đã giành được giải ; đã giành được ; đã lập ; đã thắng ; đã trúng ; đã ; đã đoạt ; đã được ; đã đạt ; đó ; đưa ; được miễn ; được nhận ; được ; đạt ; đạt được ; định sẽ ; định ; định đoạt ; đồng ; ước sẽ ; ̀ giê ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ở ;

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button