Hỏi đáp

Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì

Email chủ đề này

*

LinkBack Topic URL

*

Retweet this Topic

*

Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook

*

Digg this Topic

*

Reddit this Topic

*

Share on Tumblr

Bạn đang xem: Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì

Xem chủ đề này

*

In chủ đề này

*
*

Xem thêm: Giải Thuật Lập Trình · Quy Hoạch động Là Gì

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp

*

hailibra

Xem thêm: Take In Là Gì – Nghĩa Của Từ Take

*

Vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), Vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay Vốn khác được quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể:

Theo Điều 4 Khoản 44 Luật Đấu thầu 2013, vốn Nhà nước được quy định như sau: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất”.

Theo Khoản 14, Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định: “Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước”.

Từ đó, ta được bảng sau:

Vốn ngân sách Nhà nước

Vốn Nhà nước ngoài ngân sách

Vốn khác

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước

Các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, quy định chi tiết tại Luật Đấu thầu, bao gồm:

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button