Hỏi đáp

I see nghĩa là gì

He can”t see what difference it makes to come (= he doesn”t think it is important if he comes) on Thursday instead of Friday.

Bạn đang xem: I see nghĩa là gì

They didn”t see the need/any need (= understand that it was important) to notify their members of the changes in writing.
After she read his book she started to see the issue in another/a different/a new light (= differently).
to consider or think about, especially to think about someone or something in a particular way, or to imagine someone doing a particular activity:
I can”t see her accepting (= I don”t think she will accept) the job in the present circumstances.

Xem thêm: Khu Vui Chơi Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Khu Vui Chơi

We can use either the infinitive without to or the -ing form after the object of verbs such as hear, see, notice, watch. The infinitive without to often emphasises the whole action or event which someone hears or sees. The -ing form usually emphasises an action or event which is in progress or not yet completed. …
See means noticing something using our eyes. The past simple form is saw and the -ed form is seen: …
Watch is similar to look at, but it usually means that we look at something for a period of time, especially something that is changing or moving: …
We use hear that and see that to introduce new pieces of information. When we do this, the verbs hear and see mean ‘understand’ or ‘notice’. We normally use hear when we are thinking of something someone told us, and see when we are thinking about something we read about or saw. We often use the verbs in the present simple and sometimes leave out that: …
We commonly use you see in speaking when we want to share knowledge with our listener or listeners. When we use you see, we assume that the listener or listeners do not have the knowledge that we want them to have: …
to consider someone or something in a particular way, or to imagine someone doing a particular activity:
Under the circumstances, I can’t see her accepting the job (= I do not think she will accept it).

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Vinhomes Bason Golden River Apartment, Luxury Apartment

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập English University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button