Hỏi đáp

Comparison là gì

Bạn đang xem: Comparison là gì

Sự so sánh to bear (stand) comparison with có thể so sánh với beyond all comparison không thể so sánh được, không thể bì được to bring into comparison đem so sánh by comparison khi so sánh in comparison with so với

so sánh arithmetic comparison phép so sánh số học arithmetic comparison sự so sánh số học bit comparison sự so sánh theo bit bit-wise comparison so sánh từng bit character comparison so sánh ký tự character comparison sự so sánh kí tự comparison (vs) sự so sánh comparison bridge cầu so sánh comparison chart biểu đồ so sánh comparison circuit mạch so sánh comparison definition định nghĩa so sánh comparison element bộ so sánh comparison element phần tử so sánh comparison equation phương trình so sánh comparison error lỗi so sánh comparison expression biểu thức so sánh comparison function hàm so sánh comparison indicator bộ chỉ báo so sánh comparison line đường so sánh comparison measurement đo so sánh comparison method phương pháp so sánh comparison operator vận hành viên so sánh comparison scale thang biểu so sánh comparison signal tín hiệu so sánh comparison test kiểm tra so sánh comparison test dấu hiệu so sánh comparison test sự thử so sánh comparison test thí nghiệm so sánh comparison unit bộ so sánh comparison value giá trị so sánh comparison values trị số để so sánh equal comparison sự so sánh bằng nhau frequency comparison apparatus bộ so sánh tần số frequency comparison device bộ so sánh tần số Frequency Comparison Pilots (FPC) các sóng chủ so sánh tần số group comparison so sánh nhóm group comparison sự so sánh nhóm instantaneous comparison sự so sánh tức thời limit comparison sự so sánh giới hạn logic comparison sự so sánh logic logical comparison so sánh lôgic logical comparison sự so sánh logic method of comparison phương pháp so sánh paired comparison so sánh theo cặp place-to place comparison (costof living) sự so sánh giá cả giữa các thành phố place-to place comparison (costof living) sự so sánh mức sống giữa các thành phố signal comparison sự so sánh tín hiệu signal comparison method phương pháp so sánh tín hiệu Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE) thử nghiệm so sánh độ chiếu sáng của sao và mặt trời string comparison so sánh chuỗi time comparison circuitry bộ phận so sánh mạch time comparison circuitry bộ phận so sánh thời gian voltage comparison sự so sánh điện áp

Xem thêm: Alc Là Gì – Nghĩa Của Từ Alc

sự đối chiếu factor comparison sự đối chiếu nhân tố
sự so sánh arithmetic comparison sự so sánh số học bit comparison sự so sánh theo bit character comparison sự so sánh kí tự equal comparison sự so sánh bằng nhau group comparison sự so sánh nhóm instantaneous comparison sự so sánh tức thời limit comparison sự so sánh giới hạn logic comparison sự so sánh logic logical comparison sự so sánh logic place-to place comparison (costof living) sự so sánh giá cả giữa các thành phố place-to place comparison (costof living) sự so sánh mức sống giữa các thành phố signal comparison sự so sánh tín hiệu voltage comparison sự so sánh điện áp

Kinh tế

đối chiếu comparison of hand writings sự đối chiếu bút tích comparison sheet bảng đối chiếu
phiếu đối chiếu

Xem thêm: Massage Yoni Là Gì – Có Tác Dụng Như Thế Nào

sự so sánh comparison of bids sự so sánh (các) giá (đưa ra trong cuộc thầu) time to time comparison sự so sánh (mức phí sinh hoạt) giữa những thời kỳ khác nhau

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button